Algemene Voorwaarden – Leads Op Maat

Dit zijn de algemene voorwaarden van Leads Op Maat. Het adres van Leads Op Maat is Kieftendellaan 3, 2071BT, Santpoort-Noord, met het KvK-nummer 74028707.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@leadsopmaat.nl of per post: Leads Op Maat, Kieftendellaan 3, 2071BT Santpoort-Noord.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het opzetten en beheren van online advertentiecampagnes.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Leads Op Maat en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.leadsopmaat.nl.

Artikel 3 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

1. Alle door Leads Op Maat gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

2. Als de Opdrachtgever aan Leads Op Maat gegevens verstrekt, mag Leads Op Maat ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 5 – Prijs

1. Leads Op Maat mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

2. Als Leads Op Maat genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Leads Op Maat en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten

1. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Leads Op Maat zal maandelijks factureren.

2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Leads Op Maat. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

– 15% over de eerste € 2.500;
– 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
– 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
– 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
– 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.

4. De volledige vordering van Leads Op Maat op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

a. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
b. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
c. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 7 – Contractsduur

1. Leads Op Maat en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

2. De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.

Artikel 8 – Derden

Leads Op Maat mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 9 – Uitvoering opdracht

1. Leads Op Maat zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Leads Op Maat mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

3. Als Leads Op Maat de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Leads Op Maat verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Leads Op Maat om de opdracht uit te voeren.

5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Leads Op Maat de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Leads Op Maat is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Leads Op Maat is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 10 – Wijziging opdracht

1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

2. Leads Op Maat kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Leads Op Maat zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

3. Leads Op Maat mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 11 – Opschorting, ontbinding

1. Leads Op Maat mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

3. Leads Op Maat mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Leads Op Maat dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 12 – Tussentijdse opzegging

1. Als Leads Op Maat de opdracht tussentijds opzegt, zal Leads Op Maat zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Leads Op Maat extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

2. Leads Op Maat mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

a. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
b. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
c. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
e. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13 – Overmacht

1. Leads Op Maat hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

2. Leads Op Maat kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 4 weken dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

3. Als Leads Op Maat zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Leads Op Maat het nagekomen deel factureren.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alles dat Leads Op Maat levert, blijft eigendom van Leads Op Maat totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Leads Op Maat veilig te stellen.

3. Als Leads Op Maat zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Leads Op Maat om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Leads Op Maat deze terug kan nemen.

Artikel 15 – Klachten

1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.

2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Leads Op Maat de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Leads Op Maat die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

1. Leads Op Maat is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Leads Op Maat.

2. Leads Op Maat is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. De aansprakelijkheid van Leads Op Maat is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €1000,00.

4. De aansprakelijkheid van Leads Op Maat is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leads Op Maat.

Artikel 17 – Privacy Statement

Leads Op Maat beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

Artikel 18 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Leads Op Maat is één jaar.

Artikel 19 – Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Leads Op Maat voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Leads Op Maat toerekenbaar is.

2. Als derden Leads Op Maat aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Leads Op Maat zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Leads Op Maat, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20 – Geheimhouding

1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Leads Op Maat alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

2. Leads Op Maat zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Leads Op Maat optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Leads Op Maat niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 21 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 22 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 23 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 24 – Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.

Waar kunnen wij mee helpen?

Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

klanten beoordelen ons met een

8 klanten beoordelen ons met een 9.8

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf?

Wij komen graag met je in contact. Heb je een vraag of ben je benieuwd hoe een online advertentiecampagne er voor jouw bedrijf uit kan komen te zien? Stuur ons een bericht of neem contact op via het onderstaande telefoonnummer.

Onze diensten

Bij Leads Op Maat werken wij aan direct én meetbaar resultaat. Dit zijn de diensten waar wij écht goed in zijn.

Wij mogen werken voor geweldige klanten

Over ons

Levi van Wingerden
"Samen met een team van gedreven en gespecialiseerde ZZP’ers zetten wij bij Leads Op Maat geweldige en winstgevende campagnes op voor onze klanten."

Levi van Wingerden
Eigenaar Leads Op Maat

Wij zijn een jong en ambitieus online marketingbureau dat gespecialiseerd is in het opzetten en het winstgevend maken van online advertentiecampagnes.

Ondanks dat wij een klein bureau zijn, leveren we enorme resultaten. Deze resultaten kunnen we leveren door de oprechte interesse die wij als team delen in het laten groeien van bedrijven.

Via het formulier kan je gemakkelijk contact met ons opnemen. Wij reageren vaak dezelfde dag nog en altijd binnen 24 uur.


Lees meer over ons

Contact opnemen

Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

Wat klanten van ons vinden

9.8
8 beoordelingen

Ramzi Hagen

Eigenaar - Vit-Fix.nl
"De samenwerking met Leads Op Maat verloopt soepel en professioneel, Levi communiceert altijd duidelijk en wanneer je vragen hebt krijg je binnen no ti"
Lees meer

Ger de Vries

A. de Vries en Zonen
"Via via in contact gekomen met Levi. Levi heeft voor ons bedrijf een google en facebook campagne opgezet. Daar zijn wij zeer tevreden over. De samenwe"
Lees meer